Osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore

Dział Domów Pomocy Społecznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
kieruje swoją pomoc do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Takim osobom przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę  kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy, domy dla:

  1. osób w podeszłym wieku;
  2. osób przewlekle somatycznie chorych;
  3. osób przewlekle psychicznie chorych;
  4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  6. osób niepełnosprawnych fizycznie;
  7. osób uzależnionych od alkoholu;

Na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 domów pomocy społecznej o pięciu profilach, tj.:

domy dla osób w podeszłym wieku 

domy dla osób przewlwkle somatycznie chorych 

domy dla niepełnosprawnie intelektualnie dla dorosłych i dla dzieci

domy dla osób przewlekle psychicznie chorych