Rodzice dzieci w pieczy zastępczej

 1. USTALANIE OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Kiedy dziecko zostaje umieszczone w pieczy zastępczej powstaje obowiązek rodzica ponoszenia opłaty za jego pobyt w wysokości:

 • przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
 • średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zasady ustalania opłaty:

1) Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie;

2) Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona;

3) Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców;

4) Opłaty nie ustala się od rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.

5) Od opłaty  naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.

6) Należności z tytułu nieponoszenia opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7) W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

ODSTĄPIENIE I UMORZENIE OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mogą ubiegać się o udzielenie ulg,
tj.  o:

odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub
w przypadku ustalonej już opłaty,

umorzenie w całości lub w części należności łącznie z odsetkami,

odroczenie terminu płatności,

rozłożenie na raty.

W tym celu należy ZŁOŻYĆ WNIOSEK w WCPR.

Pracownicy zajmujący się odpłatnością pracują w siedzibie WCPR przy ul. Lipińskiej 2, II piętro, pokój 314 i 315 (Pani Beata Bartoszewicz tel. 22 599 71 62; Pani Janina Helwich tel. 22 599 71 53; Pan Maciej Zieliński 22 599 71 89).

Druki można pobrać u wyżej wskazanych osób.

Zachęcamy do kontaktu z ww. pracownikami WCPR w celu ustalenia, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków – w zależności od sytuacji rodzinnej, dochodowej, zdrowotnej.

 

Udzielenie ulg reguluje na terenie m.st. Warszawy UCHWAŁA NR VII/126/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 marca 2015 r. sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej PDF
Zgodnie z ww. uchwałą można odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub w przypadku ustalonej już opłaty można umorzyć w całości należność wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku, gdy:

 1. dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej jest niższy niż 400% kryterium dochodowego tj. 2,804 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 2,112 zł na osobę w rodzinie;
 2. po odliczeniu stałych miesięcznych wydatków osoby samotnie gospodarującej lub rodziny pozostała kwota dochodu jest niższa niż 200% kryterium dochodowego – odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie;
 3. dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 400% kryterium dochodowego, należność może zostać umorzona w części, rozłożona na raty,
 4. w stosunku do rodzica znajdującego się w trudnej sytuacji dochodowej występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie;
 • bezdomność;
 • wychowuje więcej niż dwoje dzieci lub samotnie wychowuje dziecko;
 • nie ukończył 18 roku życia i pozostaje na utrzymaniu innych osób;
 • nie ukończył 25 roku życia i pobiera naukę w szkole, uczelni wyższej lub w innych specjalistycznych formach kształcenia;
 • przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie ma możliwości zarobkowania;
 • przebywa w placówce pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo ośrodku leczenia uzależnień;
 1. w postępowaniu w przedmiocie opłaty ustanowiono przedstawiciela dla osoby nieobecnej i zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ustalona należność okazałaby się nieściągalna;
 2. w przypadku interwencyjnego, trwającego nie dłużej niż 7 dni, pobytu dziecka w pieczy zastępczej na innej podstawie niż postanowienie sądu.

 

Do wniosków należy dołączyć określone dokumenty potwierdzające swoją sytuację rodzinną, dochodową, zdrowotną.

Zachęcamy do osobistego/telefonicznego  kontaktu z pracownikami prowadzącymi Państwa sprawę (Pani Beata Bartoszewicz tel. 22 599 71 62; Pani Janina Helwich tel. 22 599 71 53; Pan Maciej Zieliński 22 599 71 89).

 

Jeśli rodzic nie złoży wniosku o umorzenie należności wszczynane jest postępowanie egzekucyjne i komornik podejmuje czynności w celu ściągnięcia długu.

Druki do pobrania

Odstąpienie od ustalania opłaty

 • Wniosek o odstąpienie od ustalania opłaty | Pobierz w formacie: PDF
 • Oświadczenie do wniosku o odstąpienie od ustalania opłaty | Pobierz w formacie: PDF

Umorzenie opłaty

 • Wniosek o umorzenie opłaty | Pobierz w formacie: PDF
 • Oświadczenie do wniosku o umorzenie opłaty | Pobierz w formacie: PDF

Podstawa prawna: art. 193-194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

 

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI OD OSÓB ZOBOWIĄZANYCH

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wszczyna postępowanie egzekucyjne z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Na każdym etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo złożyć wniosek o umorzenie należności. Wniosek jest składany w WCPR.

W przypadku braku zapłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej informacje dotyczące zadłużenia zostaną przekazane do BIUR INFORMACJI GOSPODARCZYCH na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2019 r. poz. 681 ze zm.). Informacje przekazywane są do:

 1. Rejestru Dłużników Erif Biura Informacji Gospodarczej S. A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 2. Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
 3. Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków
 4. Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
 5. Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biura Informacji Gospodarczej SA ul. Poleska 44, 25-325 Kielce

Podstawa prawna: art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).